Μουσείο
Μουσείο

Το Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού είναι κοινωφελές και μη κερδοσκοπικό. Έδρα του είναι η Οικία Κατακουζηνού, ένα διαμέ­ρισμα στην καρδιά της Αθήνας, όπου έζησαν ως τα τέλη του 20ού αιώνα ο νευρολό­γος-ψυχίατρος Άγγελος Κατακουζηνός και η συγγραφέας σύζυ­γός του Λητώ, επιφανή μέλη της «Γενιάς του ’30». Η Οικία Κατακουζηνού υπήρξε ένα από τα σημα­ντικότερα φιλολογικά σαλόνια της εποχής και φιλοξένη­σε εξέχοντες καλλιτέχνες, ποιητές, συγ­γρα­φείς και επιστήμονες. Έργα τέχνης από τους σημαντικότερους Έλληνες και διεθνείς ζωγράφους και γλύπτες κοσμούσαν τα δωμάτιά της, τα οποία έχουν διατηρηθεί όπως τον καιρό που κατοικούνταν και διασώζουν την ατμόσφαιρα και τις λεπτομέρειες ενός ζωντανού σπιτιού που είναι πλέον ανοικτό στο κοινό ως μουσείο.
Το Ίδρυμα οργανώνει και φιλοξενεί συναντήσεις πολιτι­στι­κού χαρα­κτήρα (ομιλίες, παρουσιάσεις και συναυλίες) καθώς και εκθέσεις έργων σύγχρο­νης τέχνης και αντικειμένων από τη συλλο­γή του, τόσο στην Οικία Κατα­κουζηνού όσο και σε άλλα μουσεία και πινακο­θήκες. Εστιά­ζοντας στην περί­οδο 1930-1980 και στη «Γενιά του ’30», στο­χεύει να ερευνή­σει και τεκμη­ριώσει με εκδόσεις και μέσω του διαδικτύου τις συλλογές και τα πλούσια αρχεία του. Από το ξεκί­νη­μά του, το Ίδρυμα επιζητά συνεργασίες με ελληνι­κούς και διεθνείς φορείς με συναφείς στόχους και ευελπιστεί να απο­τελέσει χώρο επικοινωνίας και ανταλ­λαγής ιδεών.