Μουσείο

Σχολικό έτος 2014-2015

Μουσείο «Atelier Σπύρου Βασιλείου»


Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες Δημοτικού και Γυμνασίου


Το Μουσείο «Atelier Σπύρου Βασιλείου» διοργανώνει το σχολικό έτος 2014-2015 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά τριών ηλικιακών επιπέδων. 

∆ιάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 1 ώρα και 30 λεπτά 

Κόστος συμμετοχής/μαθητή: 5 ευρώ

Επικοινωνία-Κρατήσεις: 

Τηλ. 210 9231502

e-mail: atelier@spyrosvassiliou.org 

Ιστοχώρος: www.spyrosvassiliou.org


1. Για μαθητές Α’ – Δ’ Δημοτικού

«Ζωγραφίζοντας τις ομορφιές της Ελλάδας...» 

Σύντομη περιγραφή: Η ζωγραφική αποτύπωση της φυσικής ομορφιάς αλλά και του πολιτιστικού ενδιαφέροντος διάφορων ελληνικών τοπίων, που αποτέλεσαν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, χάρη στη μακροχρόνια συνεργασία του Σπύρου Βασιλείου με τον Ε.Ο.Τ., παρουσιάζονται και αναλύονται στους μαθητές. Τα παιδιά έχουν την 

1. να γνωρίσουν το έργο του Σπύρου Βασιλείου και ιδιαίτερα την ελληνική τοπιογραφία του μέσω των αφισών του Ε.Ο.Τ. 

2. να βιώσουν την εκφραστική λειτουργία της τέχνης και τις δυνατότητες αποτύπωσης όχι μόνο τοπίων, αλλά και συναισθημάτων, 

3. να ανακαλέσουν μνήμες, βιώματα, να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους ζωγραφικές συνθέσεις.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διαδραστική μάθηση (δραστηριότητα δραματοποίησης, αφήγηση) και συνδέεται με θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις τάξεις Α ́- Δ ́∆ημοτικού.


2. Για παιδιά Νηπιαγωγείου και μαθητές Α ́– Β ́ ∆ημοτικού: «Στο ζωγραφόσπιτο του μπαρμπα-Σπύρου ανακαλύπτουμε...» 

Σύντομη περιγραφή: Μία φανταστική συνάντηση των παιδιών με τον άνθρωπο-καλλιτέχνη Σπύρο Βασιλείου που έχει ως στόχο την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην καθημερινότητα και την εικαστική του δημιουργία. Μέσα από την εξερεύνηση του χώρου του μουσείου, που υπήρξε το σπίτι--εργαστήριο του ζωγράφου, και τη φανταστική «γνωριμία» με τους ανθρώπους του (οικογένεια ζωγράφου), τα παιδιά 

1. να γνωρίσουν την κύρια θεματογραφία της τέχνης του Σπ. Βασιλείου, 

2. να βιώσουν την εκφραστική λειτουργία της τέχνης, 

3. να φανταστούν, να αλληλεπιδράσουν, να ψυχαγωγηθούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη βιωματική και διαδραστική μάθηση (π.χ. παιχνίδι εξερεύνησης, δραστηριότητα δραματοποίησης: ο ζωγράφος και η οικογένειά του, ο πίνακας που «ζωντανεύει»). Το περιεχόμενο συνδέεται με θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών για τις τάξεις Α ́- 


3. Για μαθητές Γ ́– Ε ́ ∆ημοτικού και Στ ́ ∆ημοτικού: 

«Στο ζωγραφόσπιτο του μπαρμπα--Σπύρου ανακαλύπτουμε...» 

Σύντομη περιγραφή: Μία φανταστική συνάντηση με τον άνθρωπο--καλλιτέχνη Σπύρο Βασιλείου που έχει ως στόχο την ιχνηλάτηση της δημιουργικής διαδρομής του και την εξοικείωση των παιδιών με την εικαστική του γλώσσα. Μέσα από την εξερεύνηση του κτιρίου του μουσείου, που υπήρξε το σπίτι--εργαστήριο του ζωγράφου, τη φανταστική «γνωριμία» με τους ανθρώπους του (οικογένεια ζωγράφου), την παρατήρηση αγαπημένων καθημερινών αντικειμένων, ζωγραφικών έργων του Βασιλείου και φωτογραφικού υλικού, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία:

1. να γνωρίσουν την κύρια θεματογραφία της τέχνης του Σπ. Βασιλείου και τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν το εικαστικό του λεξιλόγιο, 

2. να βιώσουν την εκφραστική λειτουργία της τέχνης και τη μετάπλαση της πραγματικότητας σε καλλιτεχνική δημιουργία, 

3. να ερμηνεύσουν τη σημασία της απεικόνισης -στοιχείων της καθημερινότητας στα 

4. να φανταστούν, να αλληλεπιδράσουν, να ψυχαγωγηθούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διαδραστική μάθηση. Το περιεχόμενο συνδέεται με θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών για τις τάξεις Γ ́- Ε ́∆ημοτικού. Επίσης, μπορεί να συσχετιστεί, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, με τη διδακτική ύλη των μαθημάτων της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος. 


4. Για μαθητές Α ́- Β’ και Γ ́ Γυμνασίου:

«Η αγαπημένη Αθήνα του μπαρμπα-Σπύρου» 

Σύντομη περιγραφή: Η εικαστική μαρτυρία του Σπύρου Βασιλείου για τη μεταμόρφωση του αστικού τοπίου της Αθήνας και του τρόπου ζωής από το 1930 έως την εποχή της ραγδαίας αστικοποίησης. Μέσα από την παρατήρηση έργων του Σπ. Βασιλείου, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και του περιβάλλοντος του κτιρίου του μουσείου, που υπήρξε το σπίτι-εργαστήριο του ζωγράφου, οι μαθητές 

1. να εκτιμήσουν τη σημαντική θέση που κατέχει η Αθήνα στη ζωή και τη δημιουργία 

2. να εξοικειωθούν με τα κύρια στοιχεία/σύμβολα που αντιπροσωπεύουν την παλιά και τη νέα μορφή της πόλης στα έργα του, 

3. να ερμηνεύσουν την αλλαγή του τρόπου απεικόνισης του αστικού περιβάλλοντος στις κύριες φάσεις της δημιουργικής διαδρομής του ζωγράφου, στο πλαίσιο και της εξέλιξης των εκφραστικών του κωδίκων, 

4. να εκτιμήσουν τον ιδιότυπο συνδυασμό ρεαλισμού και αφαίρεσης στο έργο του Βασιλείου, να ανιχνεύσουν επιδράσεις από τη Βυζαντινή Τέχνη καθώς και σχέσεις με καλλιτεχνικούς προβληματισμούς και κινήματα της εποχής του (Γενιά του ‘30, Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διαδραστική μάθηση. Το περιεχόμενο του συνδέεται με θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών για τις τάξεις Στ ́∆ημοτικού και Α ́- Γ ́ Γυμνασίου. Επίσης, μπορεί να συσχετιστεί, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, με τη διδακτική ύλη των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας (Β ́- Γ ́Γυμνασίου). 


Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Πόπη Γεωργοπούλου, Μουσειολόγος (ΜΑ)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

-Η προσέλευση της σχολικής ομάδας πρέπει να γίνεται 5-10 λεπτά πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

-Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 30 μαθητές. 

-Έκαστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 1:30 ώρα. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν είναι δυνατή η αναμονή της επόμενης ομάδας παιδιών, στους χώρους του μουσείου.  

-Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί παρακαλούνται να βοηθούν την μουσειοπαιδαγωγό στην τήρηση της τάξης, με στόχο τη μέγιστη ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

-Η ιδιαιτερότητα των χώρων του μουσείου δεν επιτρέπει την κατανάλωση τροφίμων πριν ή μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος.