Μουσείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
Μέγαρο Διομήδη
3ης Σεπτεμβρίου 146
11251 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 00 30 210 8807805,
Fax: 00 30210 8807787

email: ha-nbg@ethnodata.gr
website
: www.nbg.gr/hanbg