Μουσείο

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Αλκαμένους 11β, Αθήνα 104 39
Τηλ./Fax: 210 8846590
Ε-mail: diktio1@gmail.com
W
ebsite: www.ddp.org.gr