Μουσείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη
Κέντρο Εθνομουσικολογίας

Διογένους 1-3, Πλάκα
105 56, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3254119, 210 3254129
Fax: +30 210 3250198

website: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3403
email: melmofake@culture.gr