Μουσείο
Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης “Ανδρέας Λεντάκης”
Μουσείο

Η σύσταση του ομώνυμο «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» έχει στόχο να δημιουργήσει ένα φυτώριο νέων ανθρώπων που εμφορείται από τις αξίες και τα ιδανικά τα οποία πρέσβευε και εξέπεμπε με τη ζωή και τη δράση του ο Ανδρέας Λεντάκης.
Στους βασικούς σκοπούς του Ιδρύματος συγκαταλέγονται:

  • Η συγκέντρωση, έκδοση και ταξινόμηση κατ’ αρχήν του πολυσχιδούς πνευματικού έργου του Ανδρέα Λεντάκη και ακολούθως άλλων προσωπικοτήτων.
  • Η οργάνωση Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο των σύγχρονων μέσων τεχνογνωσίας.
  • Η οργάνωση του επιστημονικού αρχείου του Α. Λεντάκη με πρόσβαση στους ερευνητές επιστήμονες.
  • Η εκπόνηση και δημοσίευση πολιτικών, ιστορικών, περιβαλλοντικών και εν γένει πολιτιστικών μελετών.
  • Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Η παροχή υποτροφιών σε διακρινόμενους φοιτητές.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΛΕΝΤΑΚΗΣ» προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία, νόμιμη και ομαδοσυνεργατική ενέργεια κρίνει εποικοδομητική, όπως η συνεργασία με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού φορέα καθώς και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς, τη χρηματοδότηση ερευνών και δημοσιεύσεων, τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συνεντεύξεων τύπου κλπ.
Άμεσα συμβουλευτικά όργανα του Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι η Επιστημονική Επιτροπή που γνωμοδοτεί για κάθε επιστημονικό ζήτημα σχετικό με την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος και η Επιτροπή Προγραμματισμού που γνωμοδοτεί επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος.