Μουσείο

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού του Ι.τ.Ε.Μ., καλούνται τα τακτικά μέλη του στην 18η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:  Αθήνα, Γραφεία Ι.τ.Ε.Μ., Αγ.Ασωμάτων 45,  Στάση Θησείο.

ΗΜΕΡΑ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:  Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 11.00 π.μ..  Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Στην Συνέλευση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Ι.τ.Ε.Μ. τα οποία σε περίπτωση κωλύματος μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο τακτικό μέλος, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10 του Καταστατικού, απευθύνοντας έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησής τους προς τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, η οποία πρέπει να παραδοθεί πριν την έναρξή της.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος, μπορεί να εκπροσωπήσει έως δύο απόντες και ότι τα μέλη - Νομικά Πρόσωπα, εκπροσωπούνται από εξουσιοδοτημένο με σχετικό έγγραφο άτομο.

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Ι.τ.Ε.Μ. παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσουν έως τις 25 Ιανουαρίου 2012 στο φαξ 210-7214381 ή στο e-mail Ι.τ.Ε.Μ.: itemylon@gmail.com.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.   ΄Εγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.

2.   ΄Εγκριση διαχειριστικού απολογισμού - ισολογισμού και έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.   ΄Εγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του.

4.   Συζήτηση, για την ίδρυση του Μουσείου των Ελληνικών Μϋλων, για την λειτουργία των Ομάδων Εργασίας.

5.   Εκλογές νέου Δ.Σ.